Разместить здесь рекламу

ОБРЯДОВI ПIСНI

РОДИННО-ОБРЯДОВI ПIСНI худож поет, цикл, шо  супроводжує  обрядовi
пiснi,  повязанi  iз  такими   найважливiшими   родинними   подiями   як
народження,  створення  сiмï,  смерть.  Згодом   до   цього   циклу
приєднався обряд проводiв у рекрути (див. Рекрутськi пiснi).  Якшо
календарнi обрядовi дiйства охоплювали все село i розгорталися за участю
всiх його мешканцiв, то родиннi виконувалися у вузькому  родинному  колi
його  членами.  Сiмейнi  звязки  мали   виключне   значення,   бо   вел.
патрiархальнi родини вели досить  вiдокремлений  спосiб  життя  та  мали
усталений  характер  побуту  i  звичаïв.  Так,  дитина,  яка  шойно
зявилася на свiт,  мала  бути  урочисто  введена  до  складу  такоï
родини. Родинно-побутовi обряди  вiдзначаються  особливою  ритуальнiстю,
адже  сiмя  була  основою  побутових  гараздiв  та   продовження   роду.
Найважливiшi подiï.у життi  людини,  як  правило,  супроводжувалися
пiснями,  замовляннями  та  голосiннями,  мiстили  магiчно-  заклинальну
символiку, метою якоï було намагання вiдвернути дiю злих сил. Як  i
календарно-обрядовi пiснi,  бiльшiсть  пiсень  рсшинно-побутового  циклу
вiдображають фантастичнi уявлення та вiру в чудодiйну магiчну силу слова
та дiï. Особливо насиченим супроводом пiсень та примовлянь  є
весiльний обряд, у якому  кожен  етап  супроводжується  виконанням
пiсень  вiдповiдного  характеру:  заклинальнi,  величальнi,  жартiвливi,
ритуальнi, лiричнi (див. Весiльнi  пiснi).  Позаяк  сiмейна  обрядовiсть
рiзних регiонiв характеризується типол. близкiстю,  є  певна
функцiональна подiбнiсть рiзнонаиiональних родинно-побутових пiсень.  Це
стосується не лише сх.словянського, але i  фольклору  Сх.  та  Зх.
Назагал, наприклад, давньо iнд. родиннi  обряди,  у  яких  уявлення  про
свiт, родовi традицiï та досвiд попереднiх поколiнь увiчнювалися  у
санскарах обрядах, що виконувалися на  найрiзноманiтнiших  етапах  життя
людини, починаючи вiд зачаття i закiнчуючи  похороном.  Давньоiнд.  рел.
родинно-   побутовий   обрядовий   цикл   визначаєтья    особливою
фiксованiстю  та  детальнiстю  i  мiстить  в  собi  рiзнобiчнi  ритуали:
повсякденнi санскари, повязанi iз дрiбними побутовими  дiями,  санскари,
шо забезпечують успiшне зачаття, санскари, метою яких є народження
хлопчика, ритуали,  шо  виконувалися  при  народженнi  дитини,  санскари
нарiкання iменем, першого годування, санскари навчання (вивчення абетки,
посвята в учнi, закiнчення учнiвства), весiльнi  та  похороннi  ритуали.
Ритуали жертвоприношення, якi власне лежать в основi  сiмейних  обрядiв,
утворювали замкнений цикл, повязаний iз уявленням кругообiгу  кармiчного
переродження, супроводжувалися  виконанням  гiмнiв,  наспiвiв,  магiчних
формул та заклинань. Наталя Лихомаиова
Раздел вышеUp
НачалоTop
КонецDown
Запомнить+Marker
ВосстановитьMarker
Забыть-Marker
РекламаAdv
Font

Сказать спасибо Укоротить ссылку Нашли ошибку?

Дочитать позже / поделиться

См. также