Разместить здесь рекламу

Типи лiнгвiстичних словникiв. Короткi вiдомостi про лексикографiчну роботу в Украïнi

Лексикографiя  це  наука,  що  займається  розробкою   теоретичних
проблем укладання словникiв i упорядкуванням та описуванням рiзного роду
словникових матерiалiв. Залежно  вiд  призначення  розрiзняють  словники
енциклопедичнi i лiнгвiстичнi, або фiлологiчнi. Енциклопедичнi  словники
фiксують i пояснюють не слова, а пов'язанi з тими чи iншими словами  (як
назвами вiдповiдних явищ)  вiдомостi  з  рiзноманiтних  дiлянок  знання,
мистецтв, виробництв, полiтичного життя  тощо.  Тому  в  енциклопедичних
словниках зовсiм не мають мiсця слова таких  граматичних  категорiй,  як
займенники, вигуки, сполучники, частки; прислiвники,  дiєслова  та
прикметники  подаються  у   цих   словниках   лише   тодi,   коли   вони
термiнологiзувались, тобто вживаються для точного вираження  спецiальних
понять  i  означення  спецiальних  предметiв.   Є   енциклопедичнi
словники  загальнi,   або   унiверсальнi   (тритомний   Украïнський
радянський  енциклопедичний  словник,  19861987  рр.)  i  галузевi,  або
спецiальнi  (Украïнська   лiтературна   енциклопедiя,   Т.1,   1988
р.).Фiлологiчнi  словники  мають  кiлька   основних   типiв   i   багато
рiзновидiв, але об'єктом описування  в  них  завжди  є  саме
слово. Залежно вiд типу й характеру  фiлологiчного  словника,  конкретне
слово в ньому може розглядатися в одному чи в кiлькох аспектах, скажiмо,
з погляду походження  чи  функцiонування  протягом  певного  iсторичного
перiоду, правописання, вимови i т. д. Фiлологiчнi словники  можуть  бути
одномовнi,  двомовнi   i   багатомовнi.   Серед   одномовних   словникiв
найважлiвiшим  типом  є  словник  тлумачний.  В   ньому   засобами
рiдноï  мови  розкривається  (витлумачується)  значення
слова,  характеризуються  його  граматичнi  й  стилiстичнi  властивостi,
подаються типовi словосполучення (речення) i фразеологiчнi  звороти,  де
вживається    слово    у    вiдповiдному     значеннi     (Словник
украïнськоï мови, Т  1-11,  19701980).  Словник  етимологiчний
лексикографiчна  праця,  в  якiй  з'ясовується  походження  слова:
розкривається первiсне значення, реконструюється  найдавнiша
форма  слова,  вказується,  чи   слово   запозичене,   чи   власне
украïнське (Етимологiчний словник украïнськоï  мови  у  7
томах). Словник iншомовних слiв  словник,  у  якому  розкривається
значення iншомовних слiв, що ввiйшли до  лексичного  складу  рiдноï
мови, i вказується, з якоï мови вони засвоєнi  (Словник
iншомовних слiв, Довiра, 2000). Словник  iсторичний  один  з  рiзновидiв
тлумачного словника, в якому подаються слова певноï iсторичноï
епохи за даними писемних пам'яток, з'ясовується ïх  значення,
наводяться  iлюстрацiï  (Словник  староукраïнськоï   мови
XIVXVст.,  Т  1-2,  19771978).  Словник  орфографiчний   словник,   який
подає перелiк  слiв  у  ïх  нормативному  написаннi.  Словник
орфоепiчний служить довiдником правильноï нормативноï вимови i
нормативного   наголосу.   Словник   перекладний   словник,   у    якому
реєстрове  слово  в  рiзних  його  значеннях  перекладається
вiдповiдниками iншоï мови. Словник синонiмiв у  ньому  поданi  ряди
синонiмiв,  що  групуються  навколо  стрижневих  слiв,  розташованих   в
алфавiтному порядку. Словник термiнологiчний  словник,  у  якому  подана
система  термiнiв  певноï  галузi  науки,  виробництва,  мистецтва.
Iсторiя  украïнськоï  лексикографiï  починається  з
кiнця  XVI  ст.,  коли  Лаврентiєм  Зизанiєм  був  створений
Лексисъ съ толкованiемъ словенскихъ словъ просто (опублiкований у Вiльнi
1596 р.). Це перекладний словник, бо в ньому  церковнослов'янськi  слова
вже  мають  вiдповiдники  з   тодiшньоï   лiтературноï   мови.
Реєстр  цього  словника  охоплює  понад  1000  слiв.   Слова
розташованi в алфавiтному порядку, що нагадує послiдовнiсть  лiтер
грецького   алфавiту,   й    перекладаються    вiдповiдниками-синонiмами
тодiшньоï     украïнськоï     лiтературноï     мови:
агнєцъ, баранокъ; брань, война. Другою етапною словниковою  працею
в iсторiï украïнськоï  лексикографiï  був  Лексiконъ
словеноросскiй и Именъ  Тлъкованiє  славнозвiсного  Памви  Беринди
(надрукований у Києвi 1627 р.). У своïй основi Лексикон Памви
Беринди перекладний церковнослов'янсько-украïнський словник, хоча в
ньому подекуди виразно проступають елементи тлумачного, енциклопедичного
й етимологiчного словникiв. Реєстр Лексикона включає близько
7000 слiв i складається iз  двох  окремих  частин.  Перша  частина
становить собою перекладний словник 4980 церковно-слов'янських слiв, якi
перекладаються       синонiмами        тогочасноï        живоï
украïнськоï  мови  (Иго:  ярмо;  питомєцъ:   вихованець;
стражду:  терплю).  Iнколи  реєстрове   слово   має   ще   й
тлумачення.  Друга  частина   нагадує   своєрiдний   словник
iншомовних слiв та власних iмен iз  джерел  того  часу.  У  цiй  частинi
подано й пояснено 2002 слова. Найвидатнiшою працею украïнськоï
лексикографiï  до  перевороту  1917  р.  був  чотиритомний  Словарь
украïнськоï  мови,  що  вийшов   за   редакцiєю   Бориса
Грiнченка (19071909). Матерiали  для  цього  словника  протягом  кiлькох
десятилiть збирались  великою  групою  людей,  а  опрацьовувала  ïх
редакцiя журналу Киевская старина. За своєю суттю  це  перекладний
украïнсько-росiйський   словник.   Б.   Грiнченко   зумiв   довести
реєстр словника до 70 тисяч слiв.
Раздел вышеUp
НачалоTop
КонецDown
Запомнить+Marker
ВосстановитьMarker
Забыть-Marker
РекламаAdv
Font

Сказать спасибо Укоротить ссылку Нашли ошибку?

Дочитать позже / поделиться

См. также