Разместить здесь рекламу

6. Про апостроф в иншомовних словах

На  стиковi  ортографiчних   та   ортоепiчних   правил   перебуває
пропозицiя Проекту писати  апостроф  перед  йотованими  пiсля  губних  у
загальних  назвах  иншомовного  походження  на  зразок:  бюро,  б'юджет,
пюпiтр, мюзикл. По-перше, така  пропозицiя  випливає  iз  вимовних
засад украïнськоï мови: губнi  (б,  п,  в,  м,  ф)  нiколи  не
бувають  м'якими,  як,  наприклад,  у  росiйськiй  мовi.  Через  те  ук-
раïнське м яч i  росiйське  мяч  мають  рiзну  вимову:  [л<йач],
[л*'ач*] себто мячь. Вимова украïнського бюро без апострофа тотожна
вимовi цього слова в иншiй  мовнiй  системi  (росiйськiй,  французькiй),
натомiсть запо- зичене слово бюро природно вимовляти, як наприклад, б'ю;
пюре, як п'ю тощо. По-друге,  за  чинною  сьогоднi  ортогра-  фiєю
пишемо комп'ютер, iнтерв'ю, прем'єра, то з огляду на  яке  правило
без апострофа слiд писати гравюра, пюпiтр, бязь? Зрозумiло, що з  огляду
на вимовнi, а почасти й ортографiчнi …Треба  пам'ятати,  що  якраз
апостроф  зазначає  нашу  вiдмiнну  вимову  губних  серед   цiлого
слов'янства, а  вже  саме  це  змушує  нас  зберiгати  його.  Iван
Огiєнко. // Рiдня мова. Число 4-Квiтень. 1933 рiк. С 165.
норми росiйськоï мови (пор. интервью, премь- ера тощо). Цiкаво,  що
Правопис 1929 р. зазначав: французьке  та  нiмецьке  II  передаємо
через ю: Бельвю, бюро, бюджет,  бюст,  вестибюль,  купюра*  ^  тощо,  не
згадуючи  про  апостроф  узагалi.  Тим  рiшення  сучасного   Про-   екту
набуває  особливоï  ваги,  позаяк  апостроф   вiдповiдно   до
позицiï у загальновживаних словах иншомовного походження це  водно-
час спрощення чинного правопису, i що  най-  важливiше  спосiб  зберегти
своєрiднiсть ук- раïнськоï фонетичноï системи.  105
Украïнський правопис С 68
Раздел вышеUp
НачалоTop
КонецDown
Запомнить+Marker
ВосстановитьMarker
Забыть-Marker
РекламаAdv
Font

Сказать спасибо Укоротить ссылку Нашли ошибку?

Дочитать позже / поделиться

См. также