Разместить здесь рекламу

Головнi члени речення. Пiдмет. Способи вираження пiдмета

Головнi члени речення. Пiдмет i присудок є структурно  необхiдними
членами    двоскладного    речення,    через    них    виражається
предикативнiсть     —     найважливiша      граматична      ознака
комунiкативноï    синтаксичноï    конструкцiï.    Причому
дiєслiвний присудок здатен повною мiрою реалiзовувати  i  значення
модальностi,   часу   та   особи   (персональносгi)   через   вiдповiднi
морфологiчнi форми способу, часу, особи. Те, що у парi  головних  членiв
пiдметовi  вiдводять  провiдну  роль,  бiльшою   мiрою   продик   товано
традицiєю, а не граматичною реальнiстю.  Пiдмет  —  головний
член двоскладного речення, до якого вiдноситься присудок. Вiн граматично
не залежить вiд.iнших членiв речення. Основним засобом вираження пiдмета
є  iменник  чи  iменниковий  займенник  (осо   бовий,   питальний,
неозначений та iншi, якi вiдповiдають на питання хто? що?)  у  називному
вiдмiнку. Але пiдмет може виражатися й  iншими  самостiйними  чи  навiть
службовими словами,  лексичними  та  синтаксичними  словосполученнями  й
цiлими реченнями, якщо вони вживаються в значеннi iменника  у  називному
вiдмiнку.
Раздел вышеUp
НачалоTop
КонецDown
Запомнить+Marker
ВосстановитьMarker
Забыть-Marker
РекламаAdv
Font

Сказать спасибо Укоротить ссылку Нашли ошибку?

Дочитать позже / поделиться

См. также