Разместить здесь рекламу

Особистий обшук

Особистий  обшук  проводиться  з  метою  вiдшукання   знарядь   злочину,
предметiв i цiнностей,  добутих  злочинним  шляхом,  iнших  предметiв  i
документiв,  що  можуть  мати  значення  для  справи.  Ця   слiдча   дiя
припускає правомiрне обмеження тiлесноï недоторканостi  особи
й, як правило, сполучено iз застосуванням примуса. Сама вимога  слiдчого
про  видачу  приховуваних  предметiв  i  документiв  носить   примусовий
характер. Воно впливає на психiку особи, спонукуючи його  всупереч
своïй  волi  надати   в   розпорядження   слiдчого   предмети,   що
вiдшукуються ïм. Якщо ж такого психiчного  впливу  недостатньо,  то
припустимо застосування фiзичного примуса  для  вiдшукання  й  вилучення
приховуваних предметiв. Оскiльки особистий обшук — мiра примусова,
закон установлює ряд  умов,  при  наявностi  яких  вiн  може  бути
проведений:
якщо порушено кримiнальну справу;
якщо  є  пiдстави  думати,  що  в  даноï  особи   перебувають
розшукуванi предмети й документи;
якщо є складений при дотриманнi вимог закону процесуальний акт, що
вiдкриває можливiсть для його проведення
Розглянемо цi умови. Процесуальнi дiï проводяться  пiсля  порушення
кримiнальноï справи (виключення становить огляд мiсця подiï  у
випадках не зволiкання, що терпить, — ч. 2 ст. 178  УПК  РФ).  Але
вiдносно особистого обшуку це далеко не очевидно. У випадках, коли особа
пiдлягає  затримцi,  як  правило,  виникає  необхiднiсть   в
одночасному проведеннi й особистому обшуку для вилучення  в  затриманого
документiв, що засвiдчують особистiсть, зброï, речовинних  доказiв.
Затримка може бути двох видiв: карно-процесуальне (ст.  122  УПК  РФ)  i
адмiнiстративне  (ст.  33  Основ   законодавства   про   адмiнiстративнi
правопорушення, 9 ст. 240 КАП РФ 10). Перше служить припиненню злочинiв,
друге  —  адмiнiстративних  правопорушень.  Закон   дозволяє
обшукати пiдозрюваного пiсля  того,  як  вiн  доставлений  у  мiлiцiю  й
органом дiзнання ухвален рiшення про його затримку в порядку ст. 122 УПК
РФ (хiд i результат обшуку фiксуються в протоколi затримки), або зробити
особистий огляд i огляд речей адмiнiстративного правопорушника, якщо для
цього є пiдстави. Пiдстави для карно-процесуальноï  затримки,
по сутi, збiгаються з  пiдставами  порушення  кримiнальноï  справи.
Виходить,  приймаючи  рiшення  про  карно-процесуальну  затримку,  орган
дiзнання  (слiдчий)  позитивно  вирiшує  питання   про   порушення
кримiнальноï   справи.   Практично    постанова    про    порушення
кримiнальноï справи складається пiсля затримки  й  супутнього
йому   особистого   обшуку.   Юридично   ж   при    здiйсненнi    карно-
процесуальноï затримки й проведеннi особистого обшуку за  правилами
УПК кримiнальна справа повинне вважатися збудженим
Проведення особистого обшуку, як  i  iнших  слiдчих  дiй,  до  порушення
кримiнальноï справи могло  б  позбавити  сенсу  сам  акт  порушення
кримiнальноï справи, зробити його непотрiбним,  дозволило  б  вести
розслiдування   поза   встановленим   законом   строкiв   i   поширювати
процесуальний примус на вiдносини, що перебувають  поза  сферою  карного
судочинства. 13
При   проведеннi    особистого    обшуку    одночасно    iз    затримкою
пiдозрюваноï особи треба мати на увазi, що затримка  можливо,  якщо
за здiйснення даного злочину може бути призначене  покарання  у  виглядi
позбавлення волi  (ч.  1  ст.  122  УПК  РФ).  Громадянин,  подвергшийся
особистому обшуку, вправi довiдатися про  те,  чи  порушене  кримiнальна
справа. Якщо справа не порушена, вiн вправi  звернутися  зi  скаргою  до
прокурора. Подача скарги не припиняє проведення особистого обшуку,
якщо орган дiзнання або слiдчий уважають, що вiн необхiдний (ст. 218 УПК
РФ).
Iнша важлива умова проведення особистого  обшуку  —  це  наявнiсть
достатнiх пiдстав думати, що вiдшукуються предмети, що, i документи
перебувають у певноï особи. Пiд такими  пiдставами  варто  розумiти
фактичнi данi, якi з високим ступенем iмовiрностi  вказують  на  те,  що
особа приховує в себе вiдшукуються предмети, що, i  документи.  Ця
сфера доведення не контролюється що обшукується,  котрий  не
знає, якими доказами розташовує слiдчий,  ухвалюючи  рiшення
щодо проведеннi обшуку
У  ролi   гаранта   прав   особистостi   виступає   прокурор,   що
санкцiонує особистий обшук або  розглядає  повiдомлення  про
його проведення (ч. 3 ст. 168 УПК РФ). Прокурор зобов'язаний перевiрити,
якi данi лежать  в  основi  рiшення  про  проведення  особистого  обшуку
Нарештi, третя умова проведення особистого обшуку —  це  надлежаще
складена постанова  про  його  проведення.  У  двох  випадках  закон  не
вимагає його винесення:
при затримцi особи або висновку його пiд варту;
при наявностi достатнiх пiдстав думати, що особа, що  перебуває  в
примiщеннi  або  iншому  мiсцi  проведення   обшуку   або   виïмки,
приховує при собi предмети або документи, що  мають  значення  для
справи (ст. 172 УПК РФ).
У першому iз цих випадкiв пiдставою проведення особистого обшуку є
постанова про затримку (обраннi запобiжного заходу), а в другому —
постанову про виробництво обшуку в примiщеннi (iншому мiсцi).
Було б бажано вказувати в цих постановах на можливiсть особистого обшуку
в громадян, якi присутнi при  проведеннi  обшуку  в  примiщеннi  (iншому
мiсцi).
Громадяни не завжди iнформованi про те, що у  випадках,  що  не  терпить
зволiкання, особистий обшук може бути здiйснений слiдчим  i  особою,  що
робить дiзнання, без санкцiï прокурора  з  наступним  повiдомленням
йому про проведений обшук у строк не бiльше однiєï доби  (ч.3
ст. 168 УПК РФ). Представляється,  що  при  проведеннi  особистого
обшуку без санкцiï прокурора, необхiдно вказати в  самiй  постановi
тi  обставини,  якi  зробили  його  не  терпить  зволiкань,   повiдомити
громадянина, що прокурор у добовий строк буде сповiщений про виробництво
обшуку,  i   роз'яснити   порядок,   при   дотриманнi   якого   прокурор
розглядає   скарги   громадян   на    необґрунтованiсть    i
незаконнiсть обшуку
Вилучення в громадянина  необхiдних  для  розслiдування  предметiв  може
здiйснюватися у двох процесуальних формах:  виïмки  або  обшуку.  У
постановi про виробництво  виïмки  повинен  бути  точно  позначений
вiдшукується предмет, що, або документ. У ч.  2  ст.  170  УПК  РФ
говориться  про   те,   що   тiльки   у   випадку   вiдмови   пред'явити
вiдшукується вет, що, слiдчий проводить виïмку примусово.  Iз
цього треба, що при  наявностi  згоди  на  видачу  речi  ця  слiдча  дiя
проводиться не примусово, а на основi добровiльностi. Ч. 2 ст.  176  УПК
РФ установлює,  що  в  протоколi  виïмки  необхiдно  вказати,
виданi речi добровiльно, або вони вилученi  примусово.  Безсумнiвно,  що
сам факт видачi речi на вимогу  слiдчого  вказує  на  добровiльний
характер виïмки. Юридично важливо зафiксувати, чи сам суб'єкт
видав  вiдшукується  вет,  що,  або  неï  довелося  вiдiбрати
силомiць.
Слiд  зазначити,  що  закон   не   знає   поняття   особистоï
виïмки, хоча в  принципi  допускає  вилучення  предметiв,  що
мають значення для справи, якщо точно вiдомо, у  кого  вони  перебувають
(ст. 167 УПК РФ). Особиста виïмка не  є  примусовим  заходом,
якщо  особа  не   вiдмовилася   видати   вiдшукується   вет,   що,
добровiльно. Якщо ж особа вiдмовилася  видати  цю  рiч  добровiльно,  то
виïмка стає мiрою процесуального примуса
Вiдмова видати рiч необов'язково тягне обшук. Якщо точно вiдомо, де саме
перебуває рiч, то проводиться саме виïмка,  а  не  обшук.  Iз
цього треба, що далеко не завжди виïмка  пов'язана  з  добровiльним
поданням доказiв, вона може мати й примусовий характер
Розходження мiж виïмкою й обшуком не може бути проведено тiльки  по
ступенi вiрогiдностi вiдомостей про мiсце знаходження вiдшукується
вет, що (при виïмцi точно вiдомо, а при обшуку  точно  невiдомо,  у
кого й де перебуває рiч). Це розходження складається також в
iндивiдуалiзацiï  вiдшукується  вет,  що,  ще  до  проведення
виïмки й неможливостi в  рядi  випадкiв  точно  вказати,  яку  саме
iндивiдуально певну рiч  необхiдно  вiдшукати  при  обшуку.  Розходження
складається й у ступенi виразностi  примуса:  виïмки  частiше
проводяться добровiльно, а обшуки  —  примусово.  Особистий  обшук
починається речення добровiльне видати  вiдшукуються  орудия,  що,
злочину, предмети й цiнностi, добутi злочинним шляхом, iншi  предмети  й
документи, що можуть мати значення для справи
Якщо  вони  виданi  добровiльно  й  немає  побоювання   приховання
розшукуваного, то слiдчий вправi обмежитися  вилученням  виданого  й  не
робити подальших пошукiв (ч. 3 ст. 170  УПК  РФ).  У  цьому  випадку  на
пiдставi  постанови  про  обшук  виробляється  виïмка.  Закон
розрiзняє два види особистого обшуку. Один з них — це  обшук
на загальних  пiдставах  (необхiдна  окрема  постанова  про  виробництво
обшуку,  санкцiя  прокурора,  складання  протоколу  особистого  обшуку).
Другий — це особистий обшук, сполучений з iншими  слiдчими  дiями,
як би вмонтований у них. Вiн проводиться при затримцi пiдозрюваного  або
висновку особи пiд варту, а також при проведеннi обшуку в примiщеннi або
iншому мiсцi, якщо  є  достатнi  пiдстави  думати,  що  особа,  що
перебуває в примiщеннi (iншому  мiсцi),  приховує  при  собi
вiдшукуються  предмети,  що,  або  документи.  Для  його  проведення  не
потрiбно  окремоï  постанови   й   санкцiï   прокурора.   Його
результати  викладаються   в   загальному   протоколi   вiдповiдноï
слiдчоï  дiï.  На  практицi  проводять  особистий  обшук,   як
правило, у кожному випадку  затримки  й  попереднього  арешту,  оскiльки
ставлять метою вилучити в затриманого або арештованого предмети, якi  за
iснуючими правилами заборонено  мати  при  собi  в  мiсцях  попереднього
висновку
Особистий обшук у громадян, якi  перебувають  у  примiщеннi  або  iншому
мiсцi, де проводиться обшук, допустимо не у всiх випадках. Вiн  можливий
i необхiдний при наявностi двох умов:
є  достатнi  пiдстави  думати,  що  особа  приховує  в  себе
вiдшукуються предмети, що;
за своïм характером предмети такi, що можуть  зберiгатися  в  одязi
або на тiлi людини. Вiдсутнiсть хоча б  однiєï  iз  цих  умов
виключає можливiсть проведення особистого обшуку. Якщо, наприклад,
обшук у примiщеннi  проводиться  для  вiдшукання  живоï  особи,  що
ховається, трупа, якого-небудь великогабаритного предмета,  що  не
може бути  схований  в  одязi  або  на  тiлi  людини,  то  пiдстави  для
особистого обшуку вiдсутнi. При  наявностi  зазначених  вище  двох  умов
представляється  можливим  проведення  особистого  обшуку  в  ходi
огляду мiсця подiï. 14 Не виключено, що пiд час огляду  зацiкавленi
особи сховають у себе предмети й документи, що мають  доказательственное
значення в справi. Однак закон не допускає  проведення  особистого
обшуку в рамках огляду мiсця  подiï.  Тому  з  появою  необхiдностi
провести такий обшук необхiдно винести окрему  постанову  й  зафiксувати
результати особистого обшуку в окремому протоколi
Поширенiсть  процесуального  примуса  залежить  вiд   того,   як   часто
проводяться особистi обшуки без санкцiï прокурора  у  випадках,  не
зволiкань, що терплять,.
Можна було б привести в законi перелiк таких  випадкiв,  отнеся  до  них
наступнi
ïсти  пiдстава  побоюватися,  що  особа  зникне,  маючи  при   собi
вiдшукуються  предмети,  що;  зволiкання  з  виробництвом  обшуку   може
привести до знищення або приховання зазначених предметiв;
знаходження   в   особи   певних   предметiв   (наприклад,   зброï,
боєприпасiв,  вибухових  речовин  може  становити  небезпеку   для
навколишнiх або сприяти продовженню злочинноï дiяльностi
У цi ситуацiï укладаються й такi випадки, коли  прокурор  тимчасово
вiдсутнiй на  мiсцi  служби  (вiдрядження,  хвороба)  i  його  нiхто  не
замiщає, або слiдча дiя проводиться на значнiй вiдстанi вiд  мiсця
розташування прокуратури (наприклад,  на  кораблi  у  вiдкритому  морi).
Узгодження по  телефонi,  радiо,  телеграфу  iз  прокурором  майбутнього
обшуку не усуває обов'язки слiдчого й органа  дiзнання  повiдомити
прокурора про обшук у добовий строк з  моменту  його  проведення  (ч.  2
ст.168 УПК РФ).
Поширенiсть процесуального примуса залежить i вiд  того,  у  кого  можна
провести особистий обшук (виïмку). Закон допускає  можливiсть
зробити обшук будь-яка  особа,  що  приховує  в  себе  предмети  й
документи,  що  мають  значення  для   кримiнальноï   справи.   Це,
насамперед, обвинувачуваний i  пiдозрюваний,  iнодi  —  потерпiлий
(якщо вiн приховує речовиннi докази  й  документи,  що  викривають
обвинувачуваного, або не знає, що вони  в  нього  перебувають),  у
рiдких випадках — свiдок (якщо вiн  зацiкавлений  наприкiнцi  дела
або не знає про знаходження в його одязi або речах  предметiв,  що
мають доказательственное значення в справi). У  рядi  випадкiв  особистi
обшуки  (виïмки)   проводяться   в   родичiв   i   близьких   людей
обвинувачуваного  (пiдозрюваного),  що  приховують  у  себе  предмети  й
документи, необхiднi для встановлення  iстини  по  кримiнальнiй  справi.
Процесуальне  положення  таких  осiб   можна   охарактеризувати   словом
обшукува_.
Вони мають процесуальнi права й обов'язки, але лише в межах,  необхiдних
для здiйснення обшуку. Якщо при обшуку знайденi  вiдшукуються  предмети,
що, то ïхнiх  власникiв  варто  допитати  як  свiдкiв  про  те,  як
потрапили до них цi предмети. Якщо при обшуку  нiчого  не  знайдено,  то
зазначенi особи надалi нiякого процесуального положення не займають, але
мають право подати скаргу прокуроровi на проведення незаконного обшуку
Особистий обшук i  особисту  виïмку  проводять  слiдчий  (прокурор,
особа, що робить дiзнання) у присутностi понятих, у необхiдних  випадках
за участю фахiвця. Закон щадить почуття  соромливостi  громадян  i  тому
пропонує, що особа виробляючий особистий обшук, i  понятi  повиннi
бути однiєï пiдлоги iз що обшукується (ч. 3 ст. 172 УПК
РФ). Варто було б доповнити закон, указавши в ньому, що  й  фахiвцi,  що
беруть участь в особистому обшуку (за  винятком  медичних  працiвникiв),
повиннi бути однiєï пiдлоги iз що обшукується. З iншого
боку, було б  бажано  обмовити  в  законi,  що  зазначене  вище  правило
дiє лише у випадках, коли особистому обшуку пiддається  тiло
людини й обшук  сполучений  з  оголенням.  В  iнших  же  випадках,  коли
особистий обшук зводиться до огляду речей що обшукується,  пiдлога
обискивающих не має значення. Спецiально для проведення особистого
обшуку прокурор (начальник слiдчого вiддiлу) може видiлити слiдчого,  що
був би однiєï пiдлоги iз що обшукується.  З  тiєю
же метою слiдчий вправi доручити проведення цiєï слiдчоï
дiï працiвниковi органа дiзнання.  Однак  можливо  й  iнше  рiшення
питання: слiдчий усувається  вiд  виробництва  особистого  обшуку,
його роблять зрозумiлi (ïх треба проiнструктувати, що слiд  шукати)
i фахiвець, якщо вiн притягнутий до проведення обшуку, однiєï
пiдлоги  iз  що  обшукується.  У  цьому  випадку  протокол  обшуку
пiдписують що обшукується, понятi й фахiвець. Здається, що й
слiдчий  може  пiдписати   цей   протокол.   Своïм   пiдписом   вiн
засвiдчує не те, що особисто ïм виявлене, а те, що обшук  був
проведений у певнiм мiсцi,  у  певний  час  у  даноï  особи  й  дав
результати,  про  якi  повiдомили  понятi  й  фахiвець,  що  представили
слiдчому виявленi ними при обшуку предмети й документи. Якщо обшукуються
тiло,  природнi  отвори,  то  на  вимогу  особи,  що  обшукується,
доцiльно усунути вiд проведення обшуку слiдчого й понятих незалежно  вiд
ïхньоï пiдлоги й довершити проведення  огляду  людського  тiла
одному лише  лiкаревi-фахiвцевi.15  Але  вилученi  при  обшуку  предмети
повиннi бути пред'явленi негайно слiдчому й зрозумiлим, якi разом iз  що
обшукується й лiкарем пiдписують протокол
Варто  визнати   помилковим   думку,   що   при   вiдсутностi   слiдчого
однiєï пiдлоги з обшукува_ необхiдно залучати  до  проведення
особистого обшуку спiвробiтникiв прокуратури й органiв внутрiшнiх справ.
Не  можна   доручати   проведення   особистого   обшуку   спiвробiтником
прокуратури й МВС, що не володiє слiдчими повноваженнями. Право на
проведення   особистого   обшуку   мають   тiльки   слiдчий   (прокурор,
дознаватель), понятi й фахiвець, якщо вiн офiцiйно запрошений для участi
в обшуку. Понятим при проведеннi особистого обшуку  стає  вiдомими
обставини,  що  становлять  особисту  таємницю   людини   (дефекти
статури, шкiрнi й iншi захворювання й т.д.). Однак  як  понятих  нерiдко
запрошують сусiдiв i  товаришiв  по  службi  що  обшукується,  якi
можуть широко розголосити компрометуючоï людини вiдомостi
Попередження  про  заборону  розголошувати  обставини  кримiнальноï
справи (ст. 139 УПК РФ) отут  явно  недостатньо.  Бiльше  дiйовий  захiд
складався б у тiм, щоб надати обшукується право  вiдводу  понятих,
що є його сусiдами, товаришами по службi, iншими особами, вiд яких
можна чекати розголошення особистих таємниць людини. Право вiдводу
понятих  необхiдно  роз'ясняти,  що  обшукується  перед   початком
особистого обшуку й робити оцiнку про це  в  протоколi  обшуку.  Складнi
дiагностичнi  процедури  й  медичнi  манiпуляцiï,   спрямованi   на
вiдшукання й вилучення предметiв, приховуваних  у  порожнинах  тiла,  не
можуть бути проведенi в рамках особистого обшуку. Мова йде, зокрема, про
рентгеноскопiю шлунково-кишкового тракту, промиваннi шлунка й  т.п.  При
проведеннi цих i iнших медичних обстежень зовсiм  недоречна  присутнiсть
слiдчого й понятих.  У  зазначених  випадках  слiдчий  повинен  доручити
виявлення й вилучення речовинних доказiв медичним  працiвникам.  16  При
проведеннi особистого обшуку обмежуються на законних пiдставах не тiльки
недоторканiсть  особи,  але  й  правочину  володiння,   користування   й
розпорядження рiччю, що виявилася вилученоï в результатi обшуку
Раздел вышеUp
НачалоTop
КонецDown
Запомнить+Marker
ВосстановитьMarker
Забыть-Marker
РекламаAdv
Font

Сказать спасибо Укоротить ссылку Нашли ошибку?

Дочитать позже / поделиться

См. также